Γενικοί Όροι Χρήσης

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.badu.gr και των υπηρεσιών ή προϊόντων που παρέχει η Εταιρεία μέσω αυτού. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και κάνει χρήση των υπηρεσιών ή προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.badu.grθεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τόσο τους κατωτέρω Γενικούς Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος όσο και τους Ειδικούς Όρους Χρήσης των επιμέρους Υπηρεσιών που έχει θέσει ή πρόκειται να θέσει στο μέλλον η Εταιρεία για τη λειτουργία και χρήση τόσο του ηλεκτρονικού καταστήματός της www.badu.gr και των παρεχόμενων Υπηρεσιών ή Προϊόντων. Αυτή η συμφωνία είναι οι γενικοί όροι ή οι προϋποθέσεις χρήσης του www.badu.gr και των υποτομέων του, οι οποίοι διέπουν τους κανόνες χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης σύμβασης αγοράς με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα. 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

. Η ιστοσελίδα www.badu.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, το οποίο δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BADU»LTD, η οποία εδρεύει στην πόλη Πετρίτσι Βουλγαρίας, ΤΚ 2850, οδός « Σάντο Κιτάνοφ» №3, είσοδος Б,διαμέρισμα 6, όροφος 4 με αρ. Γ.Ε.ΜΗ /ЕИК 201175816

. Η BADU Ltd. είναι χρήστης του εμπορικού σήματος BADU για τη Βουλγαρία και την Ελλάδα και έχει αποκλειστικά δικαιώματα για τη διαχείριση του δικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού  καταστήματος www.badu.bg και www.badu.gr
Το "BADU" Ltd. θα αναφέρεται ως badu.gr παρακάτω.

3. ΟΡΙΣΜΟΙ
• Site - Domain www.badu.gr και οι υποτομείς του.
• Πελάτης - οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο badu.gr κάνοντας παραγγελίες, αγοράζοντας ή επιστρέφοντας αγαθά, καθώς και κατά την προβολή του ιστότοπου

  • Account  - μια ενότητα της Ιστοσελίδας που σχηματίζεται από μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης που επιτρέπει στον Πελάτη να αποστείλει την Παραγγελία και περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη.

• Αγαπημένα - μια ενότητα στο Account  που επιτρέπει στον αγοραστή / χρήστη να δημιουργήσει τις δικές του λίστες.

• Παραγγελία - ηλεκτρονικό έγγραφο που αντιπροσωπεύει ένα έντυπο επικοινωνίας μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή μέσω του οποίου ο Αγοραστής δηλώνει στον Πωλητή μέσω του δικτυακού τόπου την πρόθεσή του να αγοράσει προϊόντα και υπηρεσίες από τον ιστότοπο.

• Αγαθά και Υπηρεσίες - οποιοδήποτε αντικείμενο της σύμβασης αγοράς και πώλησης από την Ιστοσελίδα.

• Μια καμπάνια - οποιοδήποτε διαφημιστικό μήνυμα που αποσκοπεί στην προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων ή / και υπηρεσιών, το οποίο διατίθεται σε περιορισμένες ποσότητες, εκτός εάν ρητά δηλώνεται διαφορετικά στην εμπορική ανακοίνωση, για συγκεκριμένη περίοδο που ορίζεται από τον Πωλητή.

• Συμβόλαιο - αντιπροσωπεύει τη σύμβαση εξ αποστάσεως μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή για την αγορά και πώληση προϊόντων ή / και υπηρεσιών από τον ιστότοπο, αναπόσπαστο τμήμα των οποίων είναι οι παρόντες παρόντες γενικοί όροι χρήσης της ιστοσελίδας.

• Περιεχόμενο
           • όλες τις πληροφορίες στον ιστότοπο που είναι προσβάσιμες μέσω σύνδεσης στο Διαδίκτυο και χρησιμοποιούν συσκευή που έχει σύνδεση στο διαδίκτυο.
         • πληροφορίες σχετικά με τους Πελάτες και σχετικά με τα Προϊόντα και / ή τις Υπηρεσίες ή / και τα ισχύοντα τιμολόγια από τρίτους με τους οποίους ο Πωλητής έχει συνάψει με κάποια μορφή συμφωνίες εταιρικής σχέσης.
          • στοιχεία του Πωλητή ή άλλα δεδομένα που σχετίζονται με τον πωλητή.

• Ενημερωτικό δελτίο - ένα μέσο ενημέρωσης περιοδικά σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο πωλητής και αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS χωρίς να δεσμεύει ή να εγγυάται την ευθύνη του πωλητή για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν.

• Συναλλαγή - ενέργεια της badu.gr να επιστρέψει στον αγοραστή ως αποτέλεσμα της ακύρωσης ή μη εκτέλεσης σύμβασης πώλησης και πώλησης στον ιστότοπο, η οποία πραγματοποιείται μόνο με τραπεζική μεταφορά.

•Προδιαγραφές - Όλες οι λειτουργίες ή / και περιγραφές των προϊόντων και υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην περιγραφή τους.

• Αξιολόγηση - μέθοδος έκφρασης του επιπέδου ικανοποίησης ενός Χρήστη / Πελάτη / Αγοραστή σε σχέση με ένα συγκεκριμένο προϊόν. Η βαθμολογία εκφράζεται σε κλίμακα από 1 έως 5 (η χαμηλότερη είναι 1, η υψηλότερη 5).

• Ο πωλητής -badu.gr ή οποιοσδήποτε συνεργάτης της "BADU" Ltd από τον προμηθευτή www.badu.gr.

  • www.badu.gr Προμηθευτής -  - η πλατφόρμα ηλεκτρονικού καταστήματος badu.gr, που παρέχεται σε άλλους αντιπροσώπους από το badu.gr για την πραγματοποίηση αγορών και πωλήσεων μέσω αυτού υπό όρους που συμφωνούνται μεταξύ τους και του badu.gr

4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες σε έγγραφη, προφορική ή άλλη μορφή που δίνονται από το ένα στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος με αφορμή την εκτέλεση των Υπηρεσιών, παραμένουν στην κυριότητα του παραδίδοντος μέρους. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία, χαρακτηρίζονται με την παρούσα και τηρούνται ως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των Υπηρεσιών. Ουδείς των συμβαλλομένων μερών θα αποκαλύψει σε τρίτους άνευ της εγγράφου συναινέσεως του ετέρου, τυχόν στοιχεία οριζόμενα ως εμπιστευτικά βάσει των Όρων Χρήσης

Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τα εμπορικά / βιομηχανικά απόρρητα επιδεικνύοντας αυστηρή εμπιστευτικότητα και να μην αποκαλύπτουν, χρησιμοποιούν, δημοσιεύουν, διοχετεύουν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ανακοινώνουν σε τρίτο, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (με σκοπό τον ανταγωνισμό ή όχι), χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους, στοιχεία ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών ή εξ αφορμής αυτής, που δεν είναι προσιτά στο κοινό και αφορούν ενδεικτικά την επιχειρηματική οργάνωση, τις επενδύσεις, τα προϊόντα, την οικονομική κατάσταση, το πελατολόγιο, την εμπορική πολιτική, τα επιχειρηματικά σχέδια και τις στρατηγικές, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, την κοστολόγηση, την τεχνογνωσία κλπ. του άλλου μέρους. Οι ως άνω πληροφορίες ενδέχεται να περιέχονται σε οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μη, χωρίς απαραίτητα να φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό».

• Ο Πελάτης συμφωνεί ότι με την παροχή οποιασδήποτε προσωπικής ή άλλης λεπτομέρειας στον Πωλητή, συμφωνεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον τελευταίο για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό, χωρίς ο Πελάτης να απαιτήσει τη συγκατάθεση του Πελάτη για την επεξεργασία του κάθε περίπτωση.

• Ο Πελάτης δεν μπορεί να προβεί σε δημόσιες δηλώσεις, δηλώσεις ή άλλες δημόσιες αποκαλύψεις σχετικά με τη Διαταγή ή τη Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Πωλητή.

• Ο Πελάτης συμφωνεί να παρέχει badu.gr απεριόριστο όγκο και την πρόσβαση του χρόνου σε οποιοδήποτε υλικό και πληροφορίες που αποστέλλονται στον Πωλητή από ή σε σχέση με την Ιστοσελίδα, αν η παραγγελία έγινε ή συναλλαγές μέσω του site. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, τροποποίησης, μετάδοσης και διανομής αυτών των πληροφοριών ή υλικών. Ο πελάτης συμφωνεί ρητώς ότι ο πωλητής είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν και τη διαδικασία για τους δικούς τους σκοπούς ιδέες, έννοιες ή τεχνογνωσία ώστε ο πελάτης να τοποθετηθεί με οποιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια ή σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή τις πράξεις / παραλείψεις ότι ο πελάτης έχει ολοκληρώσει πάνω ή σε σχέση με την Ιστοσελίδα. Το badu.gr δεν έχει καμία υποχρέωση να διατηρεί εμπιστευτικά τις πληροφορίες που έχει λάβει, αρκεί αυτό να μην του καταλογίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

• Με την παροχή στον πωλητή σας πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ο Πελάτης συμφωνεί ρητά να επικοινωνήσει με το badu.gr ή τρίτους που είναι εταίροι του badu.gr και είναι προμηθευτές υπηρεσιών μάρκετινγκ, κρατικών, δημοτικών ή μη κυβερνητικών οργανισμών ή ασφαλιστικών εταιρειών όπου αυτό προβλέπεται από ειδική νομοθεσία και από άλλες εταιρείες με τις οποίες η badu.gr μπορεί να αναπτύξει κοινά προγράμματα για την προσφορά προϊόντων ή / και υπηρεσιών στην αγορά και άλλα.

• Ο πελάτης συμφωνεί με την πολιτική cookies στο badu.gr, η οποία μπορεί να βρεθεί εδώ (είχε πολιτική cookie).

5. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

• Τα ενημερωτικά δελτία badu.gr που περιέχουν πληροφορίες για εμπορικές εκπτώσεις και άλλες προσφορές αποστέλλονται από συνεργάτες στο badu.gr.

• Τη στιγμή που ο Πελάτης δημιουργεί Accountστο Site ή κάνει μια παραγγελία μέσω του μενού Εύκολη Παραγγελία, συμφωνεί να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία. Η επιλογή σχετικά με τη συγκατάθεσή σας για το Δελτίου μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, επομένως επικοινωνήστε με την badu.gr.

• Εάν δεν επιθυμεί να λάβει Δελτίο, ο Πελάτης μπορεί να εκφράσει οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας τον ειδικό σύνδεσμο που βρίσκεται σε οποιοδήποτε Δελτίο ή τηλεφωνικά στο 0700 12 324.

• Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για την προστασία του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες που εκτελούνται μέσω του λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασης. Το badu.gr τους συμβουλεύει να διακόψουν την εγγραφή τους στο τέλος κάθε συνεδρίας πατώντας το κουμπί Exit.

6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

• Το badu.gr είναι εγγεγραμμένο στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας με αριθμό ταυτοποίησης 422519.

• Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της βουλγαρικής νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία τους, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσθήκες, το badu.gr υποχρεούται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα υπό συνθήκες που εγγυώνται τη διαφύλαξη και πρόληψη της τυχαίας απώλειας τους και μόνο για των στόχων.

• Σκοπός της συλλογής δεδομένων είναι: να ενημερώνει τους πελάτες για τις πληροφορίες στους λογαριασμούς τους, να ενημερώνει τους αγοραστές για την κατάσταση των παραγγελιών τους, να αξιολογεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, άλλες εμπορικές δραστηριότητες, να διαφημίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, , έρευνα, έρευνα αγοράς, παρακολούθηση και παρακολούθηση των πωλήσεων και της συμπεριφοράς των πελατών.

• Με τη συμπλήρωση του εντύπου για τη δημιουργία Akaunt, Παραγγελεία και / ή Εύκολη παραγγελεία ο προσαρμόσμενος  πελάτης δηλώνει ανεπιφύλακτα και αποδέχεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην badu.gr βάση δεδομένων, και δίνει σαφή και ρητή συγκατάθεση όλα αυτά τα στοιχεία να αρχειοθετηθεί, χρησιμοποιούνται και επεξεργασία χωρίς χωρική ή / και χρονική περιορισμό των badu.gr, τους συνεργάτες και τους συνεργάτες για δραστηριότητες όπως, αλλά όχι περιοριστικά, εμπορικές δραστηριότητες, προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, το μάρκετινγκ, τη διαφήμιση, μέσα μαζικής ενημέρωσης, διοικητικών, έρευνα, η την έρευνα αγοράς, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πωλήσεων και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Επίσης, ο αγοραστής δίνει σαφή και ρητή συγκατάθεση των δεδομένων που μπορούν να μεταφερθούν και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από badu.gr, τους συνεργάτες της, τους συνεργάτες και άλλα τρίτα μέρη της χώρας και στο εξωτερικό.

• Ο αγοραστής συμφωνεί και εξουσιοδοτεί  στο badu.gr να παρέχουν προσωπικά δεδομένα σε άλλες εταιρείες με τις οποίες είναι σε συνεργασία, αλλά μόνο αν οι τελευταίοι έχουν δεσμευθεί να τους αποθήκευση και επεξεργασία σύμφωνα με το νόμο. Οι εταιρείες αυτές είναι: οι προμηθευτές των υπηρεσιών μάρκετινγκ, ταχυμεταφορές παροχή πληρωμής / τραπεζικές υπηρεσίες, τηλεπωλήσεις ή άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από εταιρείες που badu.gr μπορούν να αναπτύξουν κοινά προγράμματα αγοράς υποβολής προσφορών που προσφέρονται από τον ίδιο ή από www.badu. en Προμηθευτής, οι συνεργάτες του Προϊόντα και υπηρεσίες, ασφαλιστικές εταιρείες.

• Τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή μπορούν να παρέχονται στην Εισαγγελία, στην αστυνομία, στα δικαστικά ιδρύματα ή σε άλλες δημόσιες αρχές, βάσει και εντός των νομικών διατάξεων και κατόπιν ρητής αίτησης από αυτούς.

7. ΕΥΘΥΝΗ

• Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που υπέστη ο Αγοραστής ή τρίτα μέρη λόγω ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε εκτός ελέγχου του Πωλητή.

• Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ευθύνη του πωλητή περιορίζεται στην αξία των παραγγελθέντων και πληρωμένων προϊόντων.

8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

• Ο πωλητής προσφέρει όλα τα αγαθά στον ιστότοπο με εγγύηση συμμόρφωσης των αγαθών με τη σύμβαση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την πολιτική εγγύησης του αντίστοιχου κατασκευαστή ή του επίσημου διανομέα των προϊόντων. Εξαίρεση παρέχεται για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, οι οποίες από τη φύση τους δεν είναι εγγυημένες, όπως βιβλία, καλλυντικά, παιχνίδια κ.λπ.

• Σε σχέση με τα αγαθά που πωλούνται και παραδίδονται από τον προμηθευτή (συνεργάτη) www.badu.gr μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.badu.gr, ο Πελάτης θα πρέπει να λάβει, μετά την παραλαβή κάθε Εγγυημένου Αγαθού, πιστοποιητικό εγγύησης με όλα τα στοιχεία του κέντρου εξυπηρέτησης που προβλέπει την επισκευή της περιόδου εγγύησης. Ο προμηθευτής (συνεργάτης) του badu.gr είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαθεσιμότητα των νόμιμα απαιτούμενων εγγράφων, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν τα αγαθά που αγοράζονται από αυτά, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών εγγύησης.

• Σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν ενημερώσει το badu.gr για την έλλειψη πιστοποιητικού εγγύησης (εάν το απαιτεί το προϊόν) μέσα σε 48 (σαράντα οκτώ) ώρες από την παραλαβή των αγαθών, το email [email protected] θα θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί από τον Πωλητή.

9. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

• Η ιδιοκτησία των εμπορευμάτων θα μεταβιβαστεί στον αγοραστή μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής από τον αγοραστή. Η παράδοση των Αγαθών θα πιστοποιείται με την υπογραφή του αγοραστή για το έγγραφο μεταφοράς που παρέχεται από τον courier.

10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Είναι δυνατόν, λόγω του περιορισμένου χώρου και της συνεπούς δομής των πληροφοριών,  οι περιγραφές των προϊόντων να είναι μερικές φορές ελλιπή.

• Όλα τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων προώθησης / έκπτωσης, πωλούνται και παραδίδονται μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα, ακόμη και αν δεν επισημαίνονται ρητά στον ιστότοπο.

• Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις του badu.gr είναι υποχρεωτικοί για όλους τους χρήστες  στον ιστότοπο.

• Οποιαδήποτε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου σημαίνει ότι είστε:

(1)             είστε εξοικειωμένοι με τους γενικούς όρους χρήσης.

(2)              συμφωνήσατε να τους ακολουθήσετε άνευ όρων.

• Οι όροι μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς από το badu.gr ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντάς τους. Αυτές οι αλλαγές εφαρμόζονται αμέσως και είναι δεσμευτικές για όλους τους χρήστες / πελάτες.

• Το badu.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση του ή εάν επιβάλλεται δυνάμει νομοθετικής πράξης. Μπορεί να έχουν αναδρομική ισχύ στις ήδη παραδοθείσες και επιβεβαιωμένες παραγγελίες.

• Σε κάθε περίπτωση αλλαγής των γενικών όρων και προϋποθέσεων, το badu.gr θα ενημερώσει τους Πελάτες σας αναλόγως δημοσιεύοντας τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα. Με αυτή την έννοια, ως πελάτης έχετε υποχρέωση να αναφερθώ σε οποιεσδήποτε αλλαγές στους Γενικούς Όρους της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε από τις χρήσεις της.

• Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων για τη χρήση του Δικτυακού Τόπου διαπιστωθεί ότι είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη, ανεξάρτητα από τον λόγο για τον οποίο γίνεται αυτό, δεν επηρεάζεται η ακυρότητα ή η εφαρμογή άλλων διατάξεων.

• Το badu.gr καταβάλλει σοβαρή προσπάθεια να διατηρήσει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στο ιστοτόπο. Ωστόσο, δεδομένων των πιθανών τεχνικών σφαλμάτων ή παραλείψεων σε αυτές τις πληροφορίες, το badu.gr δηλώνει ότι οι εικόνες του προϊόντος είναι πληροφοριακές και καθοδηγητικές, αντίστοιχα τα παραδοθέντα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες λόγω αλλαγής των χαρακτηριστικών ή του σχεδιασμού τους.

• Τα χαρακτηριστικά ή η τιμολόγηση των προϊόντων που περιγράφονται στον ιστότοπο ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή στο badu.gr και ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα.

• Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, η badu.gr δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτική απορρήτου των ιστότοπων που δεν διαχειρίζεται, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν.

• Με την εγγραφή Εντολής Αγοράς στον Ιστότοπο, ο Αγοραστής συμφωνεί τηλεφωνικώς ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να δηλώσει την προθυμία του να παραλάβει τα προϊόντα ή την υπηρεσία από τον Πωλητή έναντι πληρωμής.

• Ο πωλητής θα σας στείλει μια ειδοποίηση για την εγγραφή της εντολής στο σύστημά του, η οποία δεν έχει την έννοια της αποδοχής, επιβεβαίωσης ή ανάληψης δέσμευσης για την εκτέλεση της παραγγελίας. Η ειδοποίηση αυτή γίνεται από τον πωλητή ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου.

• Με αυτή την έννοια, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να μην παραδώσει οποιοδήποτε ή όλα τα Προϊόντα ή να μην εκτελέσει μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών της Παραγγελίας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, περιλαμβανομένης αλλά χωρίς να περιορίζεται στην εξάντληση της διαθεσιμότητας των αποθεμάτων ή της αλλαγής των τιμών. Σε κάθε περίπτωση, ο Πωλητής θα ειδοποιήσει τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου μέσω SMS. Επομένως, η αποκλειστική ευθύνη του πωλητή είναι να επιστρέψει οποιαδήποτε τιμή προηγουμένως ελήφθη στα Προϊόντα ή την Υπηρεσία.

• Η σύμβαση εξ αποστάσεως μεταξύ Πωλητή και Πελάτη θεωρείται ότι έχει συναφθεί κατά την παραλαβή από τον Πελάτη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή / και μέσω SMS που αποστέλλεται στο τηλέφωνό του με ειδοποίηση από τον Πωλητή ότι είναι έτοιμος να στείλει Τα εμπορεύματα από την παραγγελία ή παρέχουν την υπηρεσία.

• Η σύμβαση αγοράς που συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή αποτελείται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τις πληροφορίες που ζητούνται και παρέχονται από τον Αγοραστή στην Ιστοσελίδα.

• Η πρόσβαση στον ιστότοπο www.badu.gr με σκοπό την εγγραφή παραγγελίας αγοράς επιτρέπεται σε κάθε πελάτη.

• badu.gr διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να περιορίσει την πρόσβαση σε κάθε πελάτη να πραγματοποιήσει την Παραγγελία ή / και οποιαδήποτε από τις πιθανές μεθόδους πληρωμής, εφόσον κρίνει ότι θα ήταν επιζήμιο για badu.gr σε οποιαδήποτε να είναι ένας τρόπος. Σε αυτήν την περίπτωση το μόνο δικαίωμα του Πελάτη να συνδεθείτε με badu.gr, να ενημερωθεί σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην εφαρμογή των παραπάνω μέτρων. badu.gr δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που πελάτης έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, ανεξάρτητα από την ορθότητα του.

• Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει απόψεις σχετικά με τα Προϊόντα ή / και τις Υπηρεσίες, καθώς και να επικοινωνεί με το badu.gr στις συγκεκριμένες διευθύνσεις στην ενότητα "Επαφές" του ιστότοπου. Τα μηνύματα ή μηνύματα που περιέχουν άσεμνες λέξεις ή ακατάλληλα λεξιλόγια θα αφαιρεθούν από τον ιστότοπο ή θα αγνοηθούν. Ο πωλητής έχει την ελευθερία να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει ο Πελάτης χωρίς να χρειάζεται να παρακινήσει τις ενέργειές του σε σχέση με αυτό.

• Η επαφή με τον πωλητή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ενός απευθείας συνδέσμου ή των διευθύνσεων που αναφέρονται στον ιστότοπο στην ενότητα Επικοινωνία. Ο πωλητής έχει την ελευθερία να χειρίζεται τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει χωρίς να χρειάζεται να το δικαιολογήσει.

• Σε περίπτωση μη φυσιολογικής κίνησης στο Διαδίκτυο, το badu.gr διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους Πελάτες να εισαγάγουν με μη αυτόματο τρόπο τους κωδικούς επικύρωσης captcha για να προστατεύσουν τις δημοσιευμένες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα.

• Το badu.gr μπορεί να δημοσιεύει διαφημιστικές ή διαφημιστικές πληροφορίες για τα Προϊόντα και / ή τις Υπηρεσίες ή / και τις προσφορές που προσφέρονται από αυτόν ή τους συνεργάτες του για ορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς και πληροφορίες για τα αποθέματα.

• Όλες οι τιμές των Προϊόντων και / ή Υπηρεσιών στον χώρο είναι τελικές, δηλώνονται σε BGN (BGN) με όλους τους φόρους ή τα τέλη που απαιτούνται από το νόμο.

• Το badu.gr απαιτεί από όλους τους συνεργάτες του από τον προμηθευτή www.badu.gr να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Badu.gr δεν είναι υπεύθυνο για παράνομες και παράνομες ενέργειες από μέρους τους.

• Σε περίπτωση ηλεκτρονικών πληρωμών ή πληρωμών σε τράπεζα, ο Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε δαπάνες σχετικά με τέλη, προμήθειες ή άλλες πρόσθετες πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον αγοραστή για την ίδια τη συναλλαγή, καθώς και στις περιπτώσεις το νόμισμα ανταλλαγής που εφαρμόζεται από την τράπεζα που εκδίδει την κάρτα στον πελάτη σε περιπτώσεις όπου το νόμισμα είναι διαφορετικό από το νόμισμα. Το κόστος που συνδέεται με τέτοιες πληρωμές είναι αποκλειστικά για έξοδα του αγοραστή.

• Όλες οι εικόνες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο προορίζονται αποκλειστικά για να δώσουν μια συγκεκριμένη ιδέα για το είδος των Προϊόντων / Υπηρεσιών που προσφέρονται,  και όχι  να την εκπροσωπήσουν με ακρίβεια. Συνεπώς, ορισμένες από τις εικόνες ή υπηρεσίες του ιστότοπου (στατικές / δυναμικές εικόνες / παρουσιάσεις πολυμέσων / κλπ.) Ενδέχεται να μην ταιριάζουν με την εμφάνιση των προϊόντων ή να δημιουργούν εσφαλμένη εντύπωση της προσφερόμενης υπηρεσίας. Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει την ευθύνη του Πωλητή για τέτοιες αποκλίσεις.

• Ο πωλητής δικαιούται να χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την εκτέλεση των Υπηρεσιών που προσφέρονται στον Ιστότοπο χωρίς να χρειάζεται να ειδοποιήσει ή να λάβει τη συγκατάθεση του αγοραστή για να το πράξει. Ο πωλητής θα είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες αυτών των υπεργολάβων ως δικούς τους.

11. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

• Το περιεχόμενο όπως ορίζεται στο κεφάλαιο "Ορισμοί", συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λογοτύπων, τυχόν γραφικών εικόνων ή επιγραφών, εμπορικών συμβόλων, δυναμικών συμβόλων, κειμένων ή / και περιεχομένου πολυμέσων στον ιστότοπο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το badu.gr.

• Καμία διάταξη της συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της σύμβασης εξ αποστάσεως πελάτη και badu.gr θα πρέπει να θεωρείται ως έγκριση από την badu.gr τελευταία αντιγραφή, διανομή, έκδοση, διάθεση σε τρίτους, οι αλλαγές με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα περιεχόμενα του τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα περιεχόμενο πολυμέσων στην περιοχή ή τις περιγραφές των αγαθών ή υπηρεσιών με κάθε τρόπο, όπως με την εισαγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου εξωτερική ιστοσελίδα, αφαιρώντας τα σημάδια που υποδηλώνει το δικαίωμα που ανήκει badu.gr στο περιεχόμενο. Ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει, πώληση, διανομή υλικού που δημιουργήθηκε από την αναπαραγωγή (αντιγραφή), τροποποίηση ή δημοσίευση του περιεχομένου χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των badu.gr.

• Οποιοδήποτε Περιεχόμενο στο οποίο έχει πρόσβαση ο Πελάτης, ανεξάρτητα από τα μέσα, διέπεται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

• Ο Πελάτης μπορεί να αντιγράψει, να μεταφέρει ή / και να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο μόνο για προσωπικούς μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός αν αυτό είναι ασυμβίβαστο με τις διατάξεις αυτού του κεφαλαίου.

• Ο Πελάτης δικαιούται να χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο για εμπορικούς σκοπούς μόνο εάν έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση του badu.gr γι 'αυτό και μόνο το μέρος του Περιεχομένου, τον τρόπο και την έκταση της χρήσης του και τις προθεσμίες για τις οποίες αυτή η συναίνεση δίνεται ρητά. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη ή διαφορετική χρήση του Περιεχομένου θα θεωρείται παραβίαση της παρούσας Σύμβασης μεταξύ του badu.gr και του Πελάτη και για παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του badu.gr, το οποίο έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ευθύνη του Πελάτη για αυτό.

• Η απλή αποστολή στον Πελάτη ή παραπομπή στο Περιεχόμενο ή σε τμήματα του από το badu.gr δεν θα θεωρηθεί ως συμφωνία στο badu.gr για να επιτρέψει στον Πελάτη να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο ή τμήματα του για σκοπούς άλλους από το προσωπικό του ανάγκες ανεξάρτητα από τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το badu.gr.

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που επιτρέπονται ρητά στους παρόντες Γενικούς Όρους ή οποιαδήποτε άλλη ρητή γραπτή συγκατάθεση του badu.gr.

12. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

• Ο Πελάτης μπορεί να τοποθετήσει Παραγγελίες στην Ιστοσελίδα προσθέτοντας τα επιθυμητά Προϊόντα ή / και Υπηρεσίες στην Εντολή Αγοράς, ακολουθώντας τα βήματα που καθορίζονται στην Τοποθεσία για να ολοκληρώσετε και να στείλετε την Εντολή αγοράς.

• Κάθε στοιχείο που προστέθηκε στο καλάθι αγορών, ένα Προϊόν ή / και μια υπηρεσία είναι διαθέσιμο για αγορά εντός των διαθέσιμων ποσοτήτων. Η προσθήκη ενός Αγαθού ή / και μιας Υπηρεσίας στο καλάθι αγορών χωρίς ολοκλήρωση δεν έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή της παραγγελίας και την αποθήκευση των εμπορευμάτων / υπηρεσιών αυτόματα.

• Ο πωλητής αναλαμβάνει την ευθύνη για την παράδοση μόνο ενός αριθμού προϊόντος με καταχωρημένη σειρά. Ο υπόλοιπος αριθμός προϊόντων του ίδιου μοντέλου θα επιβεβαιωθεί ή θα απορριφθεί, ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες.

• Ο πελάτης αναλαμβάνει και είναι υπεύθυνος για όλα τα στοιχεία της αγοράς που έχει παραγγείλει μέσω του συμπληρωμένου και αποστέλλονται στην εντολή του πωλητή για να είναι αληθή, πλήρη και ακριβή κατά την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας.

• Με την αποστολή της παραγγελίας, ο Πελάτης επιτρέπει στον Πωλητή να επικοινωνήσει μαζί του με κάθε δυνατό τρόπο όταν αυτό είναι απαραίτητο σε σχέση με την παραγγελία ή τη σύμβαση που έχει συναφθεί.

• Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να εκτελέσει (ακυρώσει) την Παραγγελία του Πελάτη και πρέπει να ειδοποιήσει τον Πελάτη σχετικά. Η ακύρωση της εντολής δεν συνεπάγεται καμία ευθύνη ή συνεπακόλουθη ευθύνη εκάστου των συμβαλλομένων προς τον αντισυμβαλλόμενο σε σχέση με αυτήν και, αντιστοίχως, κανένα από αυτά δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από το άλλο μέρος για την ακύρωσή του στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(1)μη αποδοχή από την τράπεζα του δικαιούχου της συναλλαγής πληρωμής μέσω διαδικτύου ·
(2) εκτέλεση της νομισματικής συναλλαγής που δεν έχει ως αποτέλεσμα την κατάθεση κεφαλαίων στο λογαριασμό του πωλητή στην περίπτωση πληρωμών on-line,
(3) τα δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη στον Ιστότοπο είναι ελλιπή ή / και ανακριβή.

• Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει να καταγγείλει τη Σύμβαση εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης που του έχει χορηγήσει ο Πωλητής, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει την πληρωμένη προκαταβολή εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης στον Πελάτη, ότι αποσύρεται από τη συνθήκη. Το ποσό θα επιστραφεί ως εξής χωρίς να επιβαρυνθεί ο Πελάτης με πρόσθετες δαπάνες:

(1)Πληρωμές με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα - με επιστροφή στο λογαριασμό από το οποίο πραγματοποιήθηκε η πληρωμή.
(2) Πληρωμές που γίνονται με χρέωση - σε τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον προσφερθεί επιπλέον από τον Πελάτη.

• Ο πωλητής δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή σε περίπτωση ανάκλησης της σύμβασης έως ότου ληφθούν τα πωληθέντα εμπορεύματα.

• Μόνο οι καταναλωτές κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν τα εμπορεύματα και σε περίπτωση που τα εμπορεύματα έχουν αποκλειστικό εμπορικό τύπο και συνοδεύονται από τη συνοδευτική συσκευασία, την επισήμανση και τον γραμμωτό κώδικα.

• Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν μπορεί να παραδώσει / παραδώσει τα παραγγελθέντα και προπληρωμένα προϊόντα ή / και υπηρεσίες πελατών από τον Πωλητή, ο τελευταίος θα ενημερώσει τον Πελάτη σχετικά και θα επιστρέψει στον Λογαριασμό του Πελάτη τα ήδη Καταβληθέντα Αγαθά ή / από 7 (επτά) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο Πωλητής έχει διαπιστώσει αυτό το γεγονός ή από την ημερομηνία κατά την οποία ο αγοραστής εξέφρασε ρητά την επιθυμία του να τερματίσει τη Σύμβαση.

• Ως καταναλωτής, ο Πελάτης επωφελείται από τη νόμιμη εγγύηση για τη συμμόρφωση των προϊόντων με τη σύμβαση πώλησης.

 

 

 

13. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

• Η πληρωμή μπορεί επίσης να γίνει κατά την υποβολή του αιτήματος στο badu.gr με τους εξής τρόπους:
(1) Τραπεζική μεταφορά: "BADU" Ltd., Πρώτη Τράπεζα Επενδύσεων, IBAN: BG97FINV91501016774884, BIC: FINVBGSF, UIC: 201175816.
(2) Paypal - Δεχόμαστε πληρωμές με Paypal. Ο μεταφραστικός μας λογαριασμός είναι: [email protected]

• Πληρωμή κατά την παράδοση (με αντικαταβολή): κατά την παραλαβή των αγαθών, καταβάλλεται το οφειλόμενο ποσό στον courier. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν παρέχει πρόσβαση και όρους παράδοσης των αγαθών στη συγκεκριμένη διεύθυνση και όρο, ο badu.gr απαλλάσσεται από την υποχρέωση να εκτελέσει την απαιτούμενη παράδοση.

• Οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών που αναρτώνται στο www.badu.gr είναι τελικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ, καθώς και όλους τους άλλους φόρους και τέλη που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

• Η τιμή, ο τρόπος πληρωμής και ο χρόνος παράδοσης παρατίθενται σε κάθε παραγγελία.

• Ο πελάτης οφείλει να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την έκδοση τιμολογίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

• Ο Πωλητής θα εκδώσει ένα τιμολόγιο στον Πελάτη για τα Παροχή / Παράδοση των Προϊόντων / Υπηρεσιών βάσει των πληροφοριών που παρέχει ο Πελάτης.

• badu.gr τιμολόγιο, όπου το «Τιμολόγιο» είχαν συμπληρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή αν ρητά αναφέρεται ως σημείωση στο Τάγμα. Ο Πελάτης συμφωνεί να λάβει το τιμολόγιο ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο Πελάτης καθορίζει στον Λογαριασμό του. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί να εκδώσει τιμολόγιο, και έχει επιλέξει την πληρωμή κατά την παράδοση, οι πελάτες θα λάβουν παραγγείλει προϊόντα με απόδειξη παραλαβής ταχυδρομική επιταγή σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού H-18 της 13ης Δεκεμβρίου 2006 για να καταχωρίσεως και λογιστικοποίηση των πωλήσεων σε εμπορικά καταστήματα μέσω φορολογικών διατάξεων που ισχύουν από την 01.01.2007.

•Το badu.gr δεν εκδίδει ούτε αποστέλλει τιμολόγια για αγορές ή άλλες πληρωμές που σχετίζονται με αγορές αγαθών ή / και υπηρεσιών που προσφέρονται από τον www.badu.gr Ο προμηθευτής (οι) του badu.gr οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να το πράξουν σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία.

• Για την ορθή κατάρτιση του τιμολογίου για τη σχετική Εντολή, ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει συνεχώς τα δεδομένα του λογαριασμού του. Απαιτείται να επανεξετάσει τις πληροφορίες που παρέχονται στη σχετική Παραγγελία για να βεβαιωθεί ότι είναι πλήρεις, σωστές και ακριβείς.

14. FORCE-MAKING ΣΥΝΘΗΚΕΣ

• Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα είναι υπεύθυνο για τυχόν παράλειψη εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεών του σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Η ανωτέρα βία είναι ένα απρόβλεπτο γεγονός πέρα από τον έλεγχο των κομμάτων, το οποίο δεν μπορεί να αποφευχθεί.

• Εάν εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία του συγκεκριμένου συμβάντος δεν παύσει, οποιοδήποτε από τα μέρη έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει το άλλο μέρος ότι θα τερματίσει τη σύμβαση χωρίς να υποστεί τις άλλες ζημίες για πιθανή ζημία.

15. ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

• Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει τα παραγγελθέντα και αγορασθέντα προϊόντα μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών σε διεύθυνση που καθορίζεται από τον αγοραστή ή στο γραφείο της εταιρείας ταχυμεταφορών, ανάλογα με την επιλογή του πελάτη.
• Ο πωλητής θα διασφαλίσει τη σωστή συσκευασία των εμπορευμάτων.

• Ο πωλητής θα παραδώσει τα αγαθά και θα παράσχει τις υπηρεσίες στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κόστος προμήθειας προϊόντων που προσφέρονται από το badu.gr θα πρέπει να γνωστοποιείται στους όρους παράδοσης για κάθε υποτομέα. Οι όροι και το κόστος παράδοσης των προϊόντων συνεργατών από τον προμηθευτή www.badu.gr θα γνωστοποιηθούν στους Πελάτες στην αντίστοιχη σελίδα του κάθε εταίρου.

• Οι λεπτομέρειες σχετικά με την παράδοση των Αγαθών / Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζονται στην παράδοση / απόδοση, δεν αποτελούν συμβατική υποχρέωση του Πωλητή να εκτελέσει την αντίστοιχη παράδοση / απόδοση της Υπηρεσίας σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Συνεπώς, ο Πελάτης δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ημερομηνία κατά την οποία ο Πωλητής ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει τα Αγαθά ή θα εκτελέσει την Υπηρεσία.

• Σύμφωνα με το άρθρο 103β. (1) της CPA, ο μέγιστος χρόνος παράδοσης των αγαθών είναι 30 ημέρες από τη σύναψη της σύμβασης. Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης για τα προϊόντα που προσφέρονται από το badu.gr είναι 7 έως 21 εργάσιμες ημέρες. Το χρονικό όριο που καθορίζεται κατ 'αυτόν τον τρόπο είναι διδακτικό και δεν είναι υποχρεωτικό για τον Πωλητή. Το ίδιο δεν συνδέεται με τις άλλες λεπτομέρειες σχετικά με μια συγκεκριμένη παροχή αγαθών / υπηρεσιών. Σε περίπτωση απόκλισης από αυτήν, είτε πρόκειται για χρόνο παράδοσης είτε για άλλο σκοπό, ο Αγοραστής δεν δικαιούται αθέτηση υποχρέωσης.

• Οι πελάτες που υπόκεινται στον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν τα αγορασμένα αγαθά εντός απεριόριστου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή τους εάν τα εμπορεύματα είναι εφεδρικού τύπου και συνοδεύονται από τη συνοδευτική συσκευασία, την επισήμανση και τον γραμμωτό κώδικα.

• Η διεύθυνση για την επιστροφή των αγαθών βρίσκεται στο Πέτριτς, στην πλατεία Μακεδονίας 10, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ρητά αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή του συγκεκριμένου προϊόντος.

• Οι παραδόσεις παρέχονται από την εταιρία ταχυμεταφορών Speedy (από τις 09:00 έως τις 17:30) σε διεύθυνση πελάτη ή γραφείο της εταιρείας ταχυμεταφορών στην αντίστοιχη πόλη. Η παράδοση γίνεται μόνο μετά από επιβεβαίωση από τον πελάτη. Οι παραδόσεις δεν γίνονται τις Κυριακές και τις αργίες.

• Τα εσώρουχα - μπικίνι, μπόξερ, φούστες, σλιπ, κουστούμια και άλλα προϊόντα, που χαρακτηρίζονται ως εσώρουχα - ΜΗ ΘΕΤΑΙ μια αντικατάσταση επιστροφής.

 

Σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, οφείλουμε να σας παράσχουμε παράρτημα Ν 6 στο άρθρο. 47,
παρα. 1, σημείο 8 και άρθ. 52, παρ. 2 και 4 - Τυποποιημένο έντυπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτείται η συμπλήρωση αυτής της φόρμας.
"Παράρτημα 6 του άρθρου. 47, παρ. 1, σημείο 8 και άρθ. 52, παρ. 2 και 4
Τυποποιημένο έντυπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης:
(συμπληρώστε και υποβάλετε αυτό το έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση)

- Να (όνομα εμπόρου, γεωγραφική διεύθυνση και, κατά περίπτωση, αριθμός φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που πρέπει να συμπληρώσει ο έμπορος):
- ειδοποιώ / ειδοποιώ * ότι παραιτούμε / απορρίπτουμε * το συμβόλαιο αγοράς των παρακάτω αγαθών * / για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας *

- παραγγελθέν στις * / παραλήφθηκε στις *
 
- Όνομα χρήστη
 
- Διεύθυνση του χρήστη ή των χρηστών
 
- Υπογραφή του (των) χρηστών (μόνο εάν αυτή η φόρμα είναι σε χαρτί)
 
- Ημερομηνία

------------------------------------------------------

16. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για τη συμπλήρωση περιοδικά και να τροποποιήσετε τις Υπηρεσίες, βελτίωση και επέκταση τους, καθώς και σε σχέση με τις πιθανές νομοθετικές αλλαγές που τους αφορούν, οι Γενικοί Όροι μπορεί να αλλάξει μονομερώς από τον πωλητή. Η αλλαγή αυτή μπορεί επίσης να συμβεί όταν μεταβληθεί η φύση, η φύση ή η τεχνολογία των παρεχόμενων υπηρεσιών, μετά τη λήξη της παροχής ορισμένων Υπηρεσιών καθώς και κατά την αλλαγή των οικονομικών συνθηκών. Κατά την πραγματοποίηση αλλαγών στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, ο ΠΩΛΗΤΗ θα ειδοποιήσει τον ΠΕΛΑΤΗ δημοσιεύοντας τις στην ιστοσελίδα του ΠΩΛΗΤΗ.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και τις μελλοντικές τροποποιήσεις αυτών, εφαρμόζονται στα υφιστάμενα εγγεγραμμένους πελάτες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος. Η δήλωση του εγγεγραμμένος πελάτης που δεν συμφωνεί με τις αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη λύση της σύμβασης μεταξύ του πελάτη και του πωλητή να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ιστοσελίδα ενός πωλητή στην οποία ο πωλητής έχει το δικαίωμα να αναστείλει άμεσα πρόσβαση στις σχετικές CLIENT στον λογαριασμό του και να τερματίσει την εγγραφή του και να διαγράψει όλο το περιεχόμενό του από τους διακομιστές του.

* Το περιττό διαγράφεται. "

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ www.badu.gr
Αυτοί οι γενικοί όροι διέπουν τη σχέση μεταξύ  "BADU" OOD με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης, Petrich 3, "Sando Kitanov" Str., Ent. B, όροφος 4, app.6, UIC 201175816, εφεξής αναφερόμενος ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και εγγεγραμμένος έμπορος ηλεκτρονικού εμπορίου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίουwww.badu.gr, εφεξής καλούμενος ΧΡΗΣΤΗΣ,

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
    • • Ο Παροχέας παρέχει στον Χρήστη τη χρήση πλατφόρμας λογισμικού για το ηλεκτρονικό εμπόριο αγαθών μέσω του Διαδικτύου.
    • Για τη χρήση του λογαριασμού www.badu.gr, χρησιμοποιούν τον Αντιπρόσωπο Αποστολής για την Πώληση Αγαθών και Υπηρεσιών, που καταβάλλεται ως ποσοστό για 1 (μία) από την τιμή, όπως φαίνεται παρακάτω στον πίνακα:

 

2.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ο Παροχέας παρέχει τη χρήση ηλεκτρονικού καταστήματος στην πλατφόρμα www.badu.gr στο πλαίσιο μιας διπλής, λογικής και συνηθισμένης χρήσης

-Σε περίπτωση ανίχνευσης καταχρήσεως σύμφωνα με το άρθρο 2, ο Πάροχος μπορεί προσωρινά ή οριστικά να περιορίσει ή να διακόψει την παροχή του ηλεκτρονικού καταστήματος στην πλατφόρμα www.badu.gr

3. ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ στο www.badu.gr

-Για να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο λήψης για το www.badu.gr, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας του webmaster στο γραμματοκιβώτιο (https://badu.gr/merchants/?page=login)

-Κατά τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, ο χρήστης καθορίζει ένα όνομα και έναν κωδικό πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση

· Για να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής και τα στοιχεία εγγραφής, χρησιμοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου για την εγγραφή εμπόρου και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις (www.badu.gr) (link: https://badu.gr/index .php? page = static & alias = terms), συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και αναλαμβάνει να συμμορφωθεί ανεπιφύλακτα μαζί τους. Πατώντας το κουμπί δημιουργείται ένα κατάστημα χρηστών και μεταξύ του προμηθευτή και του προμηθευτή υπάρχουν συμβατικές σχέσεις

. Ο πάροχος επιβεβαιώνει την εγγραφή του Χρήστη αποστέλλοντας επιστολή σε συγκεκριμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Χρήστη

. Κατά την εγγραφή, ο Χρήστης υποχρεούται να παρέχει σωστά και ενημερωμένα δεδομένα. Επίσης, απαιτείται η ταχεία αλλαγή των δεδομένων και η ενημέρωση των δεδομένων που καθορίζονται στο μητρώο

. Ο χρήστης δηλώνει ότι δεν έχει την ποιότητα ενός καταναλωτή κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

. Ο Παροχέας παρέχει στον Χρήστη πρόσβαση στον πίνακα απομακρυσμένης διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος στην πλατφόρμα www.badu.gr.

. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα www.badu.gr και το ηλεκτρονικό κατάστημα με καλή πίστη και για τον επιδιωκόμενο σκοπό της μόνο για τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού εμπορίου.

. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό του κατάστημα μόνο μέσω του πίνακα διαχείρισης που παρέχει ο πάροχος και να νομιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και τον κωδικό πρόσβασής του.

. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με καλή πίστη και για τον επιδιωκόμενο σκοπό της μόνο για τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού εμπορίου.

. Στον Χρήστη απαγορεύεται να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα www.badu.gr και το ηλεκτρονικό κατάστημα που έχει δημιουργηθεί για τα ακόλουθα:

1-    Για την πώληση αγαθών τα οποία, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, απαγορεύονται για πώληση ή δεν μπορούν να πωληθούν εξ αποστάσεως μέσω του Διαδικτύου ή που υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς ελέγχου.

2-    Δημοσιεύστε, διανείμετε ή παρέχετε με οποιονδήποτε τρόπο δεδομένα, μηνύματα, κείμενα, αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα υλικά που έρχονται σε αντίθεση με τη βουλγαρική νομοθεσία, τους εφαρμοστέους ξένους νόμους και τη δεοντολογία του Διαδικτύου που παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων όπως:

3-    Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα ιδιοκτησίας και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή αθέμιτα δικαιώματα ή νόμιμα συμφέροντα τρίτων

4-    Παροχή εμπορικού, επιχειρηματικού ή προσωπικού μυστικού ή άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών

5-    Για τη δημοσίευση, τη διανομή ή την παροχή λογισμικού ή άλλων αρχείων υπολογιστή που περιέχουν ιούς ή άλλα επικίνδυνα προγράμματα ή τα συστατικά τους

6-    Για τη δημοσίευση ή τη μεταφορά πορνογραφικού και παράνομου υλικού

7-    Για δημοσίευση δεδομένων, μηνυμάτων, κειμένων, αρχείων ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου υλικού που απειλεί την ανθρώπινη ζωή ή την ανθρώπινη ακεραιότητα, διαδίδει διακρίσεις, κηρύσσει φασιστική, ρατσιστική ή άλλη αντιδημοκρατική ιδεολογία, το περιεχόμενο της οποίας παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ή την ελευθερία σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ή οι διεθνείς πράξεις που ζητούν βίαιη αλλαγή της συνταγματικά καθιερωμένης τάξης για να κάνουν δελτίο τύπου κ.λπ.

. Ο χρήστης αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα κατά τρόπο που να μην παραβιάζει τα δικαιώματα των πληρεξουσίων, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού σήματος, του σχεδίου ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

. Για την αύξηση της ποιότητας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.badu.gr, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της αντιμετώπισης προβλημάτων και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων, ο Πάροχος δικαιούται να περιορίσει προσωρινά ή να αναστείλει προσωρινά την παροχή για χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος

. Ο Πάροχος υποχρεούται να επιστρέψει το ηλεκτρονικό κατάστημα σε εύθετο χρόνο μετά τη λήξη της περίστασης

.  Ο Παροχέας λαμβάνει μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

1-    Για λόγους ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, ο Παροχέας θα αποστέλλει τα δεδομένα μόνο σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ορίστηκε από τον Χρήστη κατά τη στιγμή της εγγραφής

2-    Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, ο Χρήστης συμφωνεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Παροχέα, ακόμη και για σκοπούς άμεσης προώθησης

3-    Ο Χρήστης συμφωνεί ο Προμηθευτής να του αποστείλει προωθητικές, διαφημιστικές ή μη ζητηθείσες εμπορικές επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων

. Ο Παροχέας έχει το δικαίωμα να προβεί σε μονομερείς αλλαγές στη λειτουργικότητα και τη διεπαφή του ηλεκτρονικού καταστήματος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Χρήστη

. Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα με την πρόσβαση ή τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο Χρήστης θα ειδοποιήσει τον Παροχέα στο τηλέφωνο 0700 123 24 ή στο email: [email protected]

. Ο πάροχος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος

4. ΕΥΘΥΝΗ

• Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ο Παροχέας παρέχει στον Χρήστη δωρεάν χώρο αποθήκευσης περιεχομένου και ο Χρήστης θα εισαγάγει ο ίδιος το όνομα, την περιγραφή και την τιμή των Προϊόντων και Υπηρεσιών που προσφέρει ο ίδιος, καθώς και τις Εικόνες των Προϊόντων και Υπηρεσιών.

• Η ευθύνη για την ειλικρίνεια και τη νομιμότητα των πληροφοριών που καταχωρούνται στα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες ανήκει στον Χρήστη. Ο χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για τα κείμενα, τις εικόνες και το υλικό που έχει δημοσιεύσει. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Παροχέας δεν είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα κείμενα, τις εικόνες και το υλικό που δημοσιεύονται.

• Η ευθύνη για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις συνημμένες εικόνες προϊόντων και υπηρεσιών βρίσκεται στον χρήστη. Συμφωνεί ότι ο Παροχέας δεν είναι υπεύθυνος για την απόκτηση και χρήση αυτών των δικαιωμάτων.

Ο χρήστης έχει την ευθύνη να χρησιμοποιεί τα σήματα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Παροχέας δεν είναι υπεύθυνος για την απόκτηση και χρήση αυτών των δικαιωμάτων.

• Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Πάροχος δεν ευθύνεται για τελικούς χρήστες σύμφωνα με το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, καθώς και άλλων προμηθευτών και των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού, ώστε να μην έμπορος ή ο προμηθευτής των προϊόντων που πωλούνται και προσφέρει μόνο μια υπηρεσία για τη δημιουργία και τη συντήρηση του ηλεκτρονικού καταστήματος του χρήστη. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται έναντι του Χρήστη όταν ο τελευταίος έχει διαπράξει παραβίαση του νόμου κατά την πώληση των Προϊόντων του ή έχει επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώματα ή τα έννομα συμφέροντα τρίτων.

• Ο Χρήστης συμφωνεί ότι σε περίπτωση διαφωνίας με τρίτους ή κυρώσεων ή άλλων κυρώσεων που επιβάλλονται στον Παροχέα, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Παροχέα για όλες τις κυριότερες κυρώσεις, αποζημιώσεις και άλλα έξοδα που έχουν καταβληθεί ως αποτέλεσμα ανακριβών ή παράνομων ενεργειών ή παραλείψεων του Χρήστη, ακόμη και όταν ο Χρήστης έχει εντοπίσει λανθασμένα δεδομένα στο ηλεκτρονικό κατάστημα, παραβίασε τα δικαιώματα των χρηστών, τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, τα προσωπικά δεδομένα ή τους κανόνες ανταγωνισμού κλπ.

. Σε περίπτωση που κάποιος τρίτος παραπονείται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος κατά παράβαση των νομικών διατάξεων, των ηθικών κανόνων και των διατάξεων αυτών των γενικών όρων, τα μέρη συμφωνούν ότι ο πάροχος δικαιούται να περιορίσει την παροχή της υπηρεσίας ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στον Χρήστη να αποσαφηνίσει την υπόθεση

. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες και ενδεχόμενες παραβιάσεις του εφαρμοστέου δικαίου, ανεξάρτητα από το εάν αυτές οι πράξεις και παραβιάσεις διαπράττονται από τον χρήστη ή από τρίτο μέρος στον οποίο ο Χρήστης έχει παράσχει τη διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήματος που δημιουργήθηκε μέσω της πλατφόρμας www.badu.gr

. Ο Χρήστης αναλαμβάνει να αποζημιώσει και να απαλλάξει τον Προμηθευτή από τυχόν αξιώσεις και άλλες αξιώσεις τρίτων (εύλογες ή παράλογες) και τυχόν αποζημιώσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων και των δικαστικών εξόδων) που προκύπτουν ή σχετίζονται με

1-    την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση

2-    παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραγωγές, δικαιώματα μετάδοσης ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας

3-    η μη εξουσιοδοτημένη μεταβίβαση σε τρίτους των δικαιωμάτων που παρέχονται στον Χρήστη για τον όρο σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης

4-    πώληση απαγορευμένων αγαθών

5-    παραβίαση των ισχυουσών απαιτήσεων προστασίας των καταναλωτών ή των καταναλωτών ή

6-    ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες κατά παράβαση του εφαρμοστέου δικαίου

. Ο Παροχέας δεν ευθύνεται σε περίπτωση μη παροχής συνδετικότητας ή απόδοσης τεχνικού εξοπλισμού για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω ανωτέρας βίας, παρεπόμενων συμβάντων, προβλημάτων Διαδικτύου, τεχνικούς ή άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αρμόδιων κυβερνητικών οργάνων

. Ο Παροχέας δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από τον Χρήστη σε τρίτους

. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε υλική ή ηθική βλάβη που προκύπτει από απώλεια κερδών ή ζημιών που προκλήθηκαν στο Χρήστη κατά τη χρήση ή μη της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος

. Ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ήταν προσβάσιμο από τον Χρήστη λόγω ανωτέρας βίας ή παράνομων ενεργειών κατά του υλικού και του λογισμικού της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένου του hacking ή άλλων ενεργειών

. Ο Παροχέας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση υπέρβασης των μέτρων ασφαλείας του τεχνικού εξοπλισμού μέσω του οποίου παρέχεται το ηλεκτρονικό κατάστημα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα απώλεια πληροφοριών, διάδοση πληροφοριών, πρόσβαση σε πληροφορίες, περιορισμό της πρόσβασης σε πληροφορίες, αλλαγή δημοσιευμένων πληροφοριών σε ιστότοπους το χρήστη ή άλλες παρόμοιες συνέπειες

. Ο Παροχέας δεν ευθύνεται σε περίπτωση παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες, απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων ή παραμέτρων του ηλεκτρονικού καταστήματος που προέκυψαν ως αποτέλεσμα ψευδούς νομιμοποίησης σε οποιοδήποτε πρόσωπο που παρουσιάζει στον Χρήστη, εάν μπορεί ευλόγως να υποτεθεί ότι είναι ο Χρήστης

5. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

• Ο Χρήστης πληρώνει ένα ποσοστό από κάθε στοιχείο (αγαθά και υπηρεσία) που πωλεί. Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από την κατηγορία προϊόντος (Είδη και υπηρεσίες) που περιγράφεται παραπάνω σε έναν πίνακα.

• Ο Πάροχος κρατάει ένα  καθορισμένο ποσοστό και μεταφράζει το υπόλοιπο ποσό σε λογαριασμό που παρέχει ο Χρήστης.

• Κατά την επιστροφή ενός αντικειμένου (Αγαθά και Υπηρεσία) ο Χρήστης υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που καταβάλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη.

 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

• Ο Χρήστης κατανοεί και συμφωνεί ότι ο Παροχέας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει ποιες πράξεις του Χρήστη συνιστούν παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση της παραβίασης.

• Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην δημοσιεύει υλικό που περιέχει ιούς ή άλλα προγράμματα που αποσκοπούν στην καταστροφή ή καταστροφή της πλατφόρμας www.badu.gr ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα καθώς και σε υλικά με απαγορευμένο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό ή κακόβουλο περιεχόμενο για τον Παροχέα ή τρίτο μέρος. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει και / ή να επεξεργαστεί τέτοια υλικά.

• Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή του ηλεκτρονικού καταστήματος, για Χρήστες των οποίων τα καταστήματα προκαλούν φόρτωση ή λόγω άλλων γεγονότων που παραβιάζουν το κανονικό έργο του www.badu.gr.

• Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος, όταν υποβάλλει αιτήματα για συντήρηση του συστήματος ή άλλη επικοινωνία με τους υπαλλήλους του Παροχέα, να τηρεί τα καλά ήθη, τα ηθικά και τα αποδεκτά κριτήρια ευγενικής συμπεριφοράς.

• Όταν ο Χρήστης παρέχει πρόσβαση σε χρήση και διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό του κατάστημα σε τρίτους, είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες αυτών των ατόμων ως δικά του.

• Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εμπιστευτικότητα της πρόσβασης του στο ηλεκτρονικό κατάστημα (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για δραστηριότητες / ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω του Προσωπικού Προφίλ του και του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας ότι για κάποιο λόγο απειλείται η εμπιστευτικότητα των δεδομένων του, ο Χρήστης θα ειδοποιήσει αμέσως την ομάδα του Παροχέα.

• Ο Πάροχος δεν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τις πληροφορίες που αποθηκεύει, μεταδίδει ή καθιστά διαθέσιμες, ούτε να αναζητά γεγονότα και περιστάσεις που υποδεικνύουν ότι έχει διαπραχθεί παράνομη δραστηριότητα.

• Ο Χρήστης κατανοεί και συμφωνεί ότι ο Παροχέας έχει το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση του Χρήστη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα αν ο Χρήστης παραβιάσει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για την Εγγραφή Εμπόρου στη διεύθυνση www.badu.gr και τους Γενικούς Όρους Χρήσης στην Ιστοσελίδα www.badu.gr, οπότε ο Πάροχος δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων χρήστη ή άλλες ζημιές.

7. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

• Η Συμφωνία Υπηρεσίας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις τερματίζεται:

1.κατά τον τερματισμό και την ανακοίνωση της εκκαθάρισης ή πτώχευσης ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη
2. με αμοιβαία συμφωνία των μερών γραπτώς
3. σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
4. κατά την κατάσχεση και σφράγιση του εξοπλισμού από τις κρατικές αρχές
5. στις περιπτώσεις που ρητά διευκρινίζονται στους Γενικούς Όρους

• Ο Προμηθευτής είναι κατά τη δική του διακριτική ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση να τερματίσει τη σύμβαση μονομερώς εάν διαπιστώσει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις του Trader www.badu.gr και τους Γενικούς Όρους για χρήση της ιστοσελίδας www.badu.gr, Πολιτικές αποδεκτές από τον Παροχέα, νομοθεσία στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, γενικά αποδεκτές ηθικές αρχές ή γενικά αποδεκτούς κανόνες.

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΡΟΙ

• Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν από τον Παροχέα, για τον οποίο ο τελευταίος θα ενημερώσει κατάλληλα όλους τους Χρήστες της Υπηρεσίας.

• Ο Παροχέας και ο Χρήστης συμφωνούν ότι οποιαδήποτε συμπλήρωση και τροποποίηση αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων θα έχει επιπτώσεις στον Χρήστη κατόπιν ρητής ειδοποίησης από τον Παρόχο και αν ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός της προθεσμίας των 14 ημερών ότι τα απορρίπτει.

. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι τυχόν δηλώσεις του Προμηθευτή σχετικά με την τροποποίηση αυτών των όρων και προϋποθέσεων θα αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζει ο Χρήστης κατά την εγγραφή για χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται βάσει αυτού του Άρθρου δεν χρειάζεται να υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή για να έχουν νομική ισχύ σε αυτόν.

. Ο Παροχέας δημοσιεύει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις στον ιστότοπο www.badu.gr μαζί με οποιεσδήποτε περαιτέρω τροποποιήσεις

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

. Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημοσιευμένων κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών, βίντεο, άρθρων, στοιχείων διεπαφής, κώδικα προγραμμάτων και εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένης της μάρκας BADU) είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του Προμηθευτή και απαγορεύεται η χρήση τους σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Παροχέα.

. Κατά τη δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω του www.badu.gr ο Χρήστης δεν αποκτά την κυριότητα των χώρων πνευματικής ιδιοκτησίας του Παροχέα

. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Παρόχου, ο τελευταίος δικαιούται πλήρη αποζημίωση για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τον Χρήστη.

. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στον κώδικα προγράμματος του ηλεκτρονικού καταστήματος και δεν μπορεί να το αντιγράψει ή να το τροποποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε προσπάθεια από τον Χρήστη για πρόσβαση, αντιγραφή ή τροποποίηση του κώδικα προγράμματος πλατφόρμας θεωρείται σοβαρή παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και των δικαιωμάτων του Προμηθευτή. Ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να αποκρύψει πληροφορίες από τα πνευματικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα εμπορικού σήματος του Παροχέα.

. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης, ο Προμηθευτής δικαιούται να τερματίσει αμέσως τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από τον πελάτη χωρίς προειδοποίηση ή ειδοποίηση, καθώς και να ζητήσει αποζημίωση για όλες τις ζημιές και τα χαμένα κέρδη από τις ενέργειες του Χρήστη.

. Το εμπορικό σήμα Badu και τα ονόματα τομέα με αυτό το όνομα είναι ιδιοκτησία του Παροχέα. Η χρήση αυτού του εμπορικού σήματος, του ονόματος τομέα ή του ονόματος, άμεσα ή έμμεσα (όπως, αλλά χωρίς περιορισμό, μετα-ετικέτες και άλλες τεχνικές ευρετηρίασης ή αναζήτησης στο Διαδίκτυο) χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Παρόχου, απαγορεύεται και τιμωρείται από το νόμο.

10. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των μερών σχετικά με αυτή τη συμφωνία, τα αμφισβητούμενα θέματα θα διευθετηθούν με πνεύμα κατανόησης μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών.

. Αν τα μέρη δεν επιλύσουν ζητήματα μέσω διαπραγματεύσεων όλες τις διαφορές που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία ή σχετίζονται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που προκύπτουν από ή σχετικά με την ερμηνεία, αναπηρίας, τις επιδόσεις ή την καταγγελία της, καθώς και των διαφορών σχετικά με την πλήρωση των κενών στη σύμβαση ή η προσαρμογή του σε νέες περιστάσεις, θα διευθετηθεί από το Διαιτητικό Δικαστήριο στο Βουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε μια ομάδα τριών διαιτητών σύμφωνα με τον Κανονισμό του βάσει συμφωνιών διαιτησίας δημοσιεύσεις. Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου είναι οριστική.

. Για θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων,
ισχύουν οι νόμοι της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και οι Γενικοί Όροι Χρήσης του www.badu.gr.

  1. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, θα συναφθεί ειδική σύμβαση μεταξύ του Προμηθευτή και του Χρήστη και των προνομίων της ειδικής σύμβασης

. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις διατάξεις αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι άκυρη, αυτό δεν θα ακυρώσει την Συνολική Σύμβαση.

. Ο Χρήστης και ο Παροχέας δεσμεύονται να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα του άλλου καθώς και να προστατεύουν τα εμπορικά μυστικά που έχουν καταστεί διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας και αυτών των όρων και προϋποθέσεων εντός δύο (2) ετών από τη λήξη της.

. Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής αναλαμβάνουν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της σύμβασης, να μην δημοσιοποιήσουν γραπτή ή προφορική αλληλογραφία μεταξύ τους και μέσα σε 2 (δύο) έτη από τη λήξη της.  Θεωρείται δημοσίευση αλληλογραφίας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, φόρουμ στο Διαδίκτυο, προσωπικές και δημόσιες ιστοσελίδες και άλλα.

. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ για όλους τους Δικαιούχους στις 24 Μαρτίου 2017